Kroó Norbert: Sikeresek voltak a Fény Éve tavalyi rendezvényei

2016. január 24.

Sikeresek vol­tak a Fény Nem­zet­kö­zi Évé­hez kap­cso­ló­dó ma­gyar­or­szá­gi ren­dez­vé­nyek, a prog­ra­mok lá­to­ga­tott­sá­ga bi­zo­nyít­ja, hogy si­ke­rült fel­kel­te­ni az ér­dek­lő­dést a fény­hez kap­cso­ló­dó tu­do­má­nyos és mű­vé­sze­ti ér­té­kek, tel­je­sít­mé­nyek iránt – ér­té­kel­te a ta­va­lyi ese­mény­so­ro­za­tot Kroó Norbert aka­dé­mi­kus a fény éve zá­ró­prog­ram­ján csü­tör­tö­kön a Műcsarnokban. 

A ma­gyar prog­ram­bi­zott­ság el­nö­ke fel­idéz­te, hogy az ENSZ az Európai Fizikai Társulat kez­de­mé­nye­zé­sé­re, az UNESCO tá­mo­ga­tá­sá­val nyil­vá­ní­tot­ta 2015-öt a Fény Nem­zet­kö­zi Évé­vé, amely­nek a tu­do­mány, az ok­ta­tás, az ipar, a mű­vé­szet és a nem­zet­kö­zi kap­cso­la­tok ad­ták a fő pil­lé­re­it.

Az év prog­ram­jai kö­zül Kroó Norbert ki­emel­te a ma­gyar­or­szá­gi nem­zet­kö­zi szak­mai kon­fe­ren­ci­á­kat, va­la­mint a már­ci­us 20-i rész­le­ges nap­fo­gyat­ko­zás meg­fi­gye­lé­sét az MTA Szék­há­za előtt és az azt kö­ve­tő elő­adá­so­kat, ame­lyek­re ezer­nél is több di­ák és ér­dek­lő­dő volt kí­ván­csi.

Fontos ese­mény­nek ne­vez­te még a Műcsarnokban ren­de­zett Csáji Attila-kiállítást, és az ah­hoz kap­cso­ló­dó nem­zet­kö­zi fény­szim­pó­zi­u­mot, amely rá­irá­nyí­tot­ta a fi­gyel­met a fény­hez kö­tő­dő ma­gyar ter­mé­szet­tu­do­má­nyos ku­ta­tá­sok­ra és mű­vé­szi te­vé­keny­sé­gek­re.

Kroó Norbert meg­em­lí­tet­te az eg­ri Kepes Központot és az ott meg­ren­de­zett Kepes-Csáji fény­mű­vé­sze­ti ki­ál­lí­tást is, va­la­mint a szin­tén fény­mű­vé­szet­tel fog­lal­ko­zó mű­vész, Mengyán András bu­da­pes­ti fény­mű­vé­sze­ti tár­la­tát.

Az aka­dé­mi­kus rá­mu­ta­tott, hogy Magyarországon a prog­ram­so­ro­zat egyik tá­mo­ga­tó­ja és há­zi­gaz­dá­ja a Magyar Tudományos Akadémia volt, de részt vál­lalt a szer­ve­zé­si mun­kák­ból a Magyar Művészeti Akadémia, az Eötvös Loránd Fizikai Társulat, a Magyar Kémikusok Egyesülete, né­hány vál­la­lat, in­téz­mény és szá­mos is­ko­la is.

Kroó Norbert ki­emel­te a di­á­kok­nak ki­írt fo­tó­pá­lyá­zat si­ke­rét, amely­nek tíz leg­jobb al­ko­tá­sát Párizsban, a ma­gyar nagy­kö­vet­sé­gen mu­tat­ták be de­cem­ber­ben, és a ki­ál­lí­tás idén Lyonba és Grenoble-be is meg­hí­vást ka­pott.

A Műcsarnokban csü­tör­tö­kön a Schöffer-nap ke­re­té­ben egész nap tár­lat­ve­ze­tés­sel, rend­ha­gyó elő­adá­sok­kal, ve­tí­té­sek­kel, imp­ro­vi­zá­ci­ók­kal, iro­dal­mi ke­rek­asz­tal­lal vár­ták a lá­to­ga­tó­kat, ame­lyet Szöllősi-Nagy András egye­te­mi ta­nár a fény ter­mé­sze­té­ről szó­ló elő­adá­sá­val és egy Csáji Attiláról szó­ló film ve­tí­té­sé­vel zár­tak.

(MTI)


Kroó Norbert január elején elsőként tarthatott előadást a Nobel-díjas fizikus, Charles H. Townes emlékére. A Texas A&M Egyetem meghívására Amerikába látogató akadémikus előadásának rövid összefoglalója itt olvasható.